Bliv certificeret relationsterapeut: 6 dages uddannelse med start d. 11. & 12. Februar 2021, 23. Marts, 22. April, 18. Maj & 18. Juni.

Bliv certificeret relationsterapeut: 6 dages uddannelse med start d. 11. & 12. Februar 2021, 23. Marts, 22. April, 18. Maj & 18. Juni. Pris 8000,00 kr inkl. forplejning og litteratur. Små hold i Vodskov (nord for Aalborg).

 

– Unik uddannelse i observation, analyse og evaluering af kontakt, trivsel og tilknytning
– Træning i brug af videosekvenser, Tilknytningslinealen og Trivselslinealen som redskaber til undersøgelse af barnets/den unges socioemotionelle kompetencer, også kaldet deltagelseskompetencer.

Samspilsrummet er centrum for udvikling af sunde og følelsesmæssige relationer, som er grundlaget for sund udvikling, god trivsel og for kompetenceudviklingen generelt. Forskningen har påvist, at mennesker fødes hyper-sociale, kontaktindstillede og med en medfødt stræben mod en tryg tilknytning. Den seneste udviklingspsykologiske forskning har dokumenteret, at kvaliteten af den kontakt, barnet/den unge bliver tilbudt, får radikal betydning for hjernens udvikling, tilknytningsmønstre og socioemotionelle kompetencer. Mønsterbryderforskningen har påvist, at en tryg tilknytning samt et robust selvværd er vitale resiliente komponenter. På uddannelsen stilles der skarpt på resiliente processer gennem systematisk brug af udvalgte videosekvenser af samspil; et suverænt redskab til observation, analyse og vurdering af den kontakt, barnet eller den unge bliver tilbudt. Videooptagelser giver detaljerede informationer om barnets/den unges trivsel og dominerende tilknytningsmønstre. Ved hjælp af videosekvenser af samspil får vi oplagte muligheder for at indfange, observere, analysere og evaluere på et specifikt relations-udviklingsstøttende indhold. Den enkle samspilsenhed: initiativ, respons og reaktion giver mikro-informationer om barnets relationelle miljø, trivsel og tilknytning. Og dermed et mikroanalytisk indblik i barnets/den unges vigtigste udviklingsrum, nemlig samspilsrummet.

En praksisnær uddannelse med unikke redskaber
Videosekvenser af barnet/den unge i samspil gør det muligt at se det faktiske barn frem for det mentaliserede barn. På den baggrund og med samtidig anvendelse af Tilknytningslinealen og Trivselslinealen kan vi udarbejde en kvalificeret analyse af barnets trivsel, socio-emotionelle kompetencer og dominerende tilknytningsmønster. Og videre herfra kan vi evaluere på, hvordan barnets/den unges sunde udvikling kan optimeres.

Relevante videosekvenser af samspil giver suveræne muligheder i både tværfagligt samarbejde og i forældresamarbejdet for at tage afsæt i det specifikke observerede barn. I stedet for primært at tale om barnet eller den unge ud fra forskellige positioner, ser vi barnet/den unge i relationelle sammenhænge og sikrer hermed en fælles kontekst og ikke mindst et formuleret fælles fagsprog at tale og samarbejde ud fra.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til alle professionelle, som arbejder med børn i alderen 0-18 år, herunder børn og unge anbragt uden for hjemmet, født med handicap, psykiske vanskeligheder eller lignende.

Udbytte
Med denne uddannelse får du:

 • Viden om:
  • Kontakt, samspil og relationer i teori og praksis
  • Videosekvenser og neuro-affektiv psykologi
  • Videosekvenser og mentaliseringsprocesser

 

 • Introduktion til:
  • Tilknytningslinealen og tilknytningsmønstre
  • Trivselslinealen og barnets socio-emotionelle kompetencer og deltagelsesmuligheder i sociale fællesskaber

 

 • Og træning i at:
  • observere, analysere og evaluere det relationelle miljø med fokus på mikroanalyser af udviklingsstøttende kontakt, trivsel og tilknytning
  • mikroanalysere og evaluere på dominerende tilknytningsmønster
  • mikroanalysere og evaluere på socio-emotionelle kompetencer og deltagelsesmuligheder i sociale fællesskaber
  • samarbejde tværfagligt med afsæt i videooptagelser fra egen praksis
  • samarbejde med forældre med afsæt i videooptagelser fra egen praksis
  • evaluere udviklings- og trivselsprocesser med afsæt i videooptagelser fra egen praksis

 

Du får udleveret både Trivselslinealen og Tilknytningslinealen ved uddannelsesstart.

Uddannelsens opbygning

Dag 1 & 2:
2 dage med kontakt, trivsel og tilknytning

De første to dage på uddannelsen gives et uddybende teoretisk viden om kontakt, trivsel og tilknytning. Derudover får du instruktion i at observere, analysere, evaluere og anvende videosekvenser i det tværfaglige samarbejde samt forældresamarbejdet omkring barnet/den unge.

Dag 3, 4, 5 & 6:
De øvrige fire dage fordeles med en måneds mellemrum, hvorimellem du fortløbende skal filme samspilssekvenser fra egne arbejdssituationer. Disse videosekvenser mikroanalyserer vi efterfølgende og evaluerer dem med fokus på barnets socio-emotionelle kompetencer, dominerende tilknytningsmønster, og hvordan vi generelt kan støtte trivsel/fremme resiliens hos barnet/den unge.

Du opfordres til at have videooptagelser med ved opstart af uddannelsen, da det kan indgå som autentisk materiale i undervisningen. Materialet bliver brugt i et fortroligt rum og med tavshedspligt. Derudover bliver det brugt på en omsorgsfuld og betænksom måde, hvorfor du kan være tryg ved at medbringe videosekvenserne. Du vil inden uddannelsesstart modtage en instruktion i videooptagelser af samspil.

Der opfordres derudover til flerfaglig deltagelse, så de tværfaglige optikker bliver belyst og analyseret med afsæt i tilknytningsteori og teorier om den emotionelle udvikling.

Underviser på uddannelsen

Jytte Birk Sørensen, Cand.scient soc.psyk, Lektor i psykologi og Marte Meo Supervisor samt indehaver af Dansk Marte Meo Center (DMMC) har nu uddannet over 800 Marte Meo terapeuter. Jytte Birk Sørensen er en erfaren underviser og foredragsholder, og derudover er hun forfatter til flere bøger, herunder “Marte Meo metodens teori og praksis” (2003), “Støt mestring – bryd mønstre” (2007), “Dig, mig og os – observation og analyse af kontakt og relationer” (2013) og “Fra diagnoser – til udviklingsstøttende kontakt” (2019).

 

Tilmelding via mail eller telefon.