Marte Meo terapeut uddannelsen

 

Formålet med uddannelsen er at kvalificere den professionelles kompetencer i forhold til at kunne observere, analysere, vurdere, evaluere og formidle en udviklingsstøttende kontakt. Marte Meo handler om kontakt, og uddannelsen kvalificerer til en specialiseret viden og konkrete færdigheder til at arbejde med kontakt på alle niveauer og indenfor alle målgrupper.

 

Næste opstart:

 • Vodskov med opstart d. 5. & 6. september 2022.

 

Marte Meo betyder ved egen kraft og refererer til det ”nye” spædbarnsparadigme, som med afsæt i forskningsbaseret empiri markant har dokumenteret, at mennesket er født dybt socialt og kommunikation er vor livsform. Det betyder, at kvaliteten af den kontakt mennesker tilbydes, får afgørende indflydelse på den enkeltes udvikling, læring, trivsel og livskvalitet.

Den studerende får ligeledes kompetencer til at give video-feed-back, også kaldet tilbagemelding til praksis med fokus på det, der lykkes/mestres i samspillet. Tilbagemeldingen er baseret på en mestringsorienteret tilgang.

Uddannelsen er et intensivt forløb, der kvalificerer både den studerende og praksis. Både kollegaer og børn, brugere mm er aktører i uddannelsen.

 

Marte Meo terapeutuddannelsen er en efteruddannelse, som henvender sig til professioner, som arbejder med mennesker. Uddannelsen kan afsluttes med en international certificering som Marte Meo terapeut.

 

Marte Meo terapeut uddannelsens form:

Marte Meo terapeutuddannelsen er en certificeret uddannelse, der er strækker sig over ca. 14-16 måneder med i alt 20 kursusdage inklusiv international certificering.

 

Marte Meo terapeut uddannelsens overordnede indhold:

Kursusdagene indeholder undervisning i relations- og udviklingspsykologi, samt supervision af deltagernes egne videomaterialer.

 

Målgruppe:

 

Uddannelsen henvender sig til faggrupper som sygeplejersker, psykologer, pædagoger, lærere, underviser, ledere, sundhedsplejersker, social- og sundhedsassistenter, socialrådgivere og andre. Det er en betingelse, at den studerende er i besiddelse af en basisuddannelse indenfor omsorgs-, behandlings- eller læringsprofessioner.

 

Formelle krav til international certificering:

 • Der skal arbejdes med min. 5 sagsforløb, hvoraf 4 skal skal dokumenteres på skrift og 1 sagsforløb vises ved certificeringen.

 

 

Marte Meo terapeut uddannelsens forløb:

 

Kursusforløbet omfatter 20 dages undervisning og supervision inklusiv certificering. Forløbet strækker sig over 14-16 mdr.  fordelt på 2 sammenhængende kursusdage. Kursusdagene falder i begyndelsen af uddannelsen ca hver 5-6. uge og senere ca hver 2. måned. I de mellemliggende perioder arbejder den studerende med videooptagelser, samspilsanalyser og tilbagemeldinger til praksis. På kursusdagene gives undervisning og supervision med henblik på at opnå terapeutniveau. Der undervises i følgende:

 

 • Neuropsykologi og kontakt
 • Daniel Sterns udviklings- og relationsteori
 • Trivselslinealen
 • Tilknytningsteori og Ttilknytningslinealen
 • Intersubjektivitetsteorier
 • Marte Meo metodik

 

 1. Kursusgang:

 

 • Introduktion til Marte Meo metodens teori og praksis
 • Introduktion til metodens principper og de udviklingspsykologiske teorier, der er funderet i forskning om kontakt- og relationer, og hvorfor det er vigtigt for barnets/brugerens udvikling og trivsel at være i udviklingsstøttende relationer
 • Introduktion til Trivselslinealen
 • Introduktion til at filme i praksis
 • Øvelse i at lave interaktionsanalyse
 • Øvelse i at anvende Marte Meo principperne som et analytisk redskab i observation og analyse af samspil og kontakt

 

Hjemmearbejde til 2. Kursusgang:

 

 • Videooptage en sagsfilm, hvor der indgår både en struktureret og ustruktureret samspilssituation.
 • Videooptagelsen skal analyseres ud fra Marte Meo principperne. Hvad kan den voksne/professionelle og hvad skal den voksne/professionelle blive bedre til ud fra Marte Meo principperne
 • Medbringe redigerede forslag til mestringsklip, som skal bruges til tilbagemeldingen

 

 1. kursusgang:

 

 • Træning i teori og praksis med at udarbejde Marte Meo analyser
 • Træning i at bruge Trivselslinealen, som et redskab til at observere trivsel og mistrivsel hos børn, borgere, brugere, klienter, patienter mm
 • Træning i at udarbejde ressourcer- og udviklingsprofiler hos børn, brugere mm
 • Træning i at udarbejde prioriteret arbejdsliste, som er en slags handleplan for hele sagsforløbet
 • Undervisning i at give tilbagemeldinger i egen praksis
 • Træning i at udvælge analyseklip og mestringsklip

 

 

Hjemmearbejde til 3. Kursusgang:

 

 • Tilbagemelding i egen praksis
 • Videooptagelse af tilbagemeldingen og anvendte videoklip i tilbagemelding
 • Ny videooptagelse af sagsfilmen med fokus på Marte Meo effektanalyse
 • Evaluere og udvælge nye mestringsklip til en ny tilbagemelding

 

 1. Kursusgang:

 

 • Øvelse i at lave analyser og evalueringer af tilbagemeldinger
 • Øvelse i at lave ressource- og udviklingsprofiler på forskellige målgrupper
 • Undervisning i praksis relevante udviklingspsykologiske teorier
 • Øvelse i Marte Meo effektanalyser
 • Øvelse i at observere, analysere og evaluere anvendelse af arbejdspunkt

 

 

De efterfølgende 6 kursusgange tager undervisning og supervision fortrinsvis udgangspunkt i de studerendes medbragte videomateriale og individuelle behov for vejledning og undervisning i metodens teori og metodik, så metoden konsolideres til terapeutniveau.

 

Hjemmearbejde til de følgende kursusgange:

 

 • Forberede og løbende udarbejde skriftlig casemateriale
 • Marte Meo analyser og evalueringer af sags og forløbsfilm
 • Analyser og evalueringer af tilbagemeldingskompetencer

 

 

Ovenstående vil føre frem til, at de studerende kan honorere de krav, der stilles til at blive international certificeret som Marte meo terapeut. Det drejer sig om følgende krav:

 

 • Skriftligt dokumentere 4 sagsforløb samt ved certificeringen vise 1 sagsforløb gennem praktisk anvendelse af metodens teori og praksis
 • Håndtere teknikken; det vil sige filme, redigere og tilbagemelde med afsæt i relevante videoklip
 • Relatere Marte Meo metoden til relevante dele af udviklings- og relationspsykologien
 • Lave interaktionsanalyse
 • Identificere og relatere Marte meo principperne i almindelige samspilssituationer
 • Udarbejde en skriftlig Marte Meo analyse af samspillet.
 • Relatere Marte meo principperne til den udviklingsstøtte, barnet/brugeren har behov for og udarbejde ressource- og udviklingsprofiler
 • Udarbejde og begrunde en prioriteret arbejdsliste
 • Marte Meo effektanalyser
 • Være rollemodel for udviklingsstøttende samspil i tilbagemeldingen
 • Analysere og evaluere egne tilbagemeldinger ud fra metodens kriterier.

 

 

 

Litteratur til uddannelsen:

”Marte Meo metodens teori og praksis” af Jytte Birk Sørensen, Hans Reitzels Forlag.

”Støt mestring-bryd mønstre” af Jytte Birk Sørensen, Forlaget Dansk Marte Meo Center.

”Dig, mig og OS” af Jytte Birk Sørensen, Forlaget Dansk Marte Meo Center

 

 

Marte Meo terapeut kvalifikationer

 

 • Observere, analysere og evaluere på samspilssituationer generelt.
 • Observere og analysere barnets/brugerens udviklingsniveau samt behov for udviklingsstøtte.
 • Nuanceret kendskab til elementerne i et udviklingsstøttende og anerkendende samspil med fokus på, hvordan den professionelle støtter mestring og udvikling hos barnet/bruger.
 • Udarbejde detaljerede handleplaner i forhold til børn/brugere med særlige behov med henblik på at støtte udvikling, trivsel, livskvalitet og mestring.
 • Arbejde målrettet og systematisk i forhold til det enkelte barns/brugers særlige udviklingsbehov, og kontinuerlig evaluere indsatsen.
 • Analyse og evaluering af den konkrete pædagogiske praksis i forhold til Dagtilbudsloven, Serviceloven og Folkeskolelovens bestemmelser.
 • Anvende video som iagttagelsesmetode og de tekniske færdigheder, der knytter sig til anvendelsen af videoudstyr.
 • Anvende udvalgte videoklip i tilbagemeldinger til kollegaer, forældre og andre samarbejdspartnere
 • Kompetencer til at bryde mønstre med henblik på både at kunne forebygge og behandle udviklings og trivselsproblematikker hos såvel børn/brugere som medarbejdere.
 • Detaljeret viden om nyere udviklingspsykologiske teorier, der bla dokumenterer, at samspilsrummet er det primære og mest vitale udviklingsrum.
 • Arbejde mestrings- og ressourceorienteret i forhold til børn/brugere, kollegaer, forældre og øvrige samarbejdspartnere.

 

Læs om kursusforløbet her: Klik her