Hvad er Marte Meo?

Marte-meo er en videoanalysemetode, der anvendes til at analysere samspillets udviklingsstøttende potentialer. Metoden har med udgangspunkt i moderne udviklingspsykologi udviklet fem konkrete iagttagelige kommunikationsprincipper, der definerer og karakteriserer det udviklingsstøttende og anerkendende samspil. Metoden kan anvendes på alle typer af relationer og samspil, herunder mennesker med problemskabende adfærd og mennesker med demens. Marte meo betyder ved egen kraft, og refererer til, at mennesket udvikler dets kompetencer gennem udviklingsstøttende samspil. Marte meo metoden er funderet i samspilsanalyser fra det tidlige mor-barn samspil, som er kendetegnet ved at være respekterende og anerkendende i forhold til barnets behov og initiativer. Elementerne i det tidlige samspil kan generaliseres ud på udviklings- og læringsprocesser i almindelighed, hvor de professionelles/forældres udviklingsstøttende samspil får vital betydning for barnets/brugerens selvværd, selvstændighed, socialitet og læringslyst.

 

Læs mere om Marte Meo Terapeut Uddannelsen 

 

Marte meo metoden kan betragtes fra flere vinkler:

Den repræsenterer et menneske-og udviklingssyn som baserer sig på nyere udviklingspsykologiske teorier samt de dannelseskriterier som er formuleret i Servicelovens bestemmelser for, hvilke kompetencer vi som professionelle skal støtte barnet/brugeren i at udvikle og mestre. En kommunikationsmetode, som baserer sig på 5 udviklingsstøttende principper, som definerer en udviklingsstøttende kontakt og samspil. En supervisionsmetode/vejledningsmetode som giver mulighed for at arbejde systematisk og målrettet med et barn/gruppe af børn, som har særlige behov. Det kan være manglende koncentration og sprog, selvværds- og socialitetsproblematikker, manglende vitalitet og nysgerrighed, aggressiv eller antisocial adfærd, mm. En analysemetode, som grundet anvendelsen af videooptagelser er særdeles velegnet til at lave udviklingsprofiler på den enkelte barn, som sikrer, at vi som professionelle matcher udviklingsniveau og støtter mestring. En mønsterbrydningsmetode, hvor mønsterbrydning defineres som en positiv ændring i barnets/brugerens kontaktpotentialer. Videooptagelser sikrer en tydelig og iagttagelig dokumentation for mønsterbrydende processer.

 

Hvad er Marte Meo (uddybende):

Marte meo betyder “ved egen kraft” – at vi udvikles ud fra egne kræfter. Metodens udgangspunkt er en analyse af samspil optaget på video. Det primære sigte er at finde frem til samspillets udviklingsstøttende potentialer. Metoden er udviklet i Holland af Maria Arts. Hun gjorde den erfaring, at vi udvikles mest optimalt gennem samspil, hvor vi stimuleres til at udvikle os ved egne kræfter. Hun har med afsæt i Daniel Sterns forskning udviklet fem konkrete kommunikationsprincipper (Marte meo principperne) som fremmer vore udviklingskræfter, og som samspil kan analyseres ud fra. De er som følgende:

  • at følge den andens initiativer (herved erkender vi den anden)
  • at positiv bekræfte den anden ( herved anerkender vi den anden)
  • at vi sætter ord og struktur på initiativerne (herved strukturerer vi samspillet)
  • at vi laver turtagning (herved skaber vi dialog i samspillet)
  • at vi laver positiv lederskab (dette baserer sig på gode stemninger og udviklingsstøttende struktur)

Marte meo principperne kan anvendes på alle former for samspil, eksempelvis mellem forældre-børn, pædagog-barn, lærer/elev/studerende, ledelse og medarbejdere mm. Metoden har været kendt i de seneste 30 år og er udbredt i 30 lande. Metoden kan anvendes på tre niveauer; som et udviklingssyn, en kommunikationsmetode og en behandlingsmetode.Marte meo metodens udviklingssyn er funderet i et humanistisk og ressourceorienteret menneskesyn, som ligger i forlængelse af Servicelovens og Folkeskolelovens udviklings- og dannelsessyn. Marte meo principperne definerer, hvilke kommunikative potentialer, der er indeholdt i et udviklingsstøttende/anerkendende samspil. Marte meo som en behandlingsmetode, hvor samspillet analyseres og evalueres på en meget systematisk måde (Se Marte meo terapeutuddannelsen). Marte meo metoden baserer sig på nyere udviklingspsykologi, som ser samspilsrummet som det primære udviklingsrum, hvor den anerkendende relation mellem mennesker stimulerer til udvikling, læring og livsudfoldelse. Marte meo er for alle og til alle!

 

Hvad er Marte meo metoden

Marte meo er en metode til observation, analyse og vurdering af kommunikations- og samspilssituationer. Gennem analyse af videooptagelser af almindelige hverdagssituationer kan de naturlige udviklingsstøttende kommunikationspotentialer afdækkes.

Metoden er anvendelig i forhold til alle typer af samspil, eksempelvis mellem forældre og børn, pædagoger og børn samspil, lærere og børn samspil, socialrådgivere og klienter/brugere, samspillet i en personalegruppe mm..