Marte Meo Uddanelse

DMMC tilbyder forskellige former for uddannelser der hver i sær er rettet til forskellige faggrupper. DMMC tilbyder følgende uddannelser / temadage:

Næste opstart:

 • Kolding med opstart d. 20. & 21. september 2018.
 • Vodskov med opstart d. 22. & 23. janaur 2019.
 • Sønderborg med opstart d. 23. & 24. januar 2019.

Marte Meo Terapeut uddannelsen (Marte Meo terapeut uddannelse)

Formålet med uddannelsen er at kvalificere den professionelles kompetencer i forhold til at kunne observere, analysere, vurdere, evaluere og formidle en udviklingsstøttende kontakt. Marte meo handler om kontakt, og uddannelsen kvalificerer til en specialiseret viden og konkrete færdigheder til at arbejde med kontakt på alle niveauer og indenfor alle målgrupper.

Marte Meo betyder ved egen kraft og refererer til det nye spædbarnsparadigme, som med afsæt i forskningsbaseret empiri markant har dokumenteret, at mennesket er født dybt socialt og kommunikation er vor livsform. Det betyder, at kvaliteten af den kontakt mennesker tilbydes, får afgørende indflydelse på den enkeltes udvikling, læring, trivsel og livskvalitet.

Den studerende får ligeledes kompetencer til at give video-feed-back, også kaldet tilbagemelding til praksis med fokus på det, der lykkes i samspillet. Tilbagemeldingen er baseret på en mestringsorienteret tilgang.

Uddannelsen er et intensivt forløb, der kvalificerer både den studerende og praksis. Både kollegaer og børn, brugere mm er aktører i uddannelsen.

Marte Meo terapeutuddannelsen er en efteruddannelse, som henvender sig til professioner, som arbejder med mennesker. Uddannelsen kan afsluttes med en international certificering som Marte Meo terapeut.

Marte Meo terapeut uddannelsens form:

Marte Meo terapeutuddannelsen er en certificeret uddannelse, der er strækker sig over ca. 14-16 måneder med i alt 20 dage inklusiv international certificering.

Marte Meo terapeut uddannelsens overordnede indhold:

Dagene indeholder undervisning i relations- og udviklingspsykologi, samt supervision af deltagernes egne videomaterialer.

Marte Meo Målgruppe:

Uddannelsen henvender sig til faggrupper som sygeplejersker, psykologer, pædagoger, lærere, underviser, ledere, sundhedsplejersker, social- og sundhedsassistenter, socialrådgivere og andre. Det er en betingelse, at den studerende er i besiddelse af en basisuddannelse indenfor omsorgs-, behandlings- eller læringsprofessioner.

 

Formelle krav til international certificering:

 • Der skal arbejdes med min. 5 sagsforløb, som skal dokumenteres på skrift og vises ved certificeringen.

Marte Meo terapeut uddannelsens forløb:

Forløbet omfatter 20 dages undervisning og supervision inklusiv certificering. Forløbet strækker sig over 14-16 mdr.  fordelt på 2 sammenhængende dage. Dagene falder i begyndelsen af uddannelsen ca hver 5-6. uge og senere ca hver 2. måned. I de mellemliggende perioder arbejder den studerende med videooptagelser, samspilsanalyser og tilbagemeldinger til praksis. Der gives undervisning og supervision med henblik på at opnå terapeutniveau. Der undervises i følgende:

 • Neuropsykologi og kontakt
 • Daniel Sterns udviklings- og relationsteori
 • Trivselslinealen
 • Tilknytningsteori
 • Intersubjektivitetsteorier
 • Marte Meo metodik

 

1. gang:

 • Introduktion til Marte Meo metodens teori og praksis
 • Introduktion til metodens principper og de udviklingspsykologiske teorier, der  er funderet i forskning om kontakt- og relationer, og hvorfor det er vigtigt for barnets/brugerens udvikling og trivsel at være i udviklingsstøttende relationer
 • Introduktion til Trivselslinealen
 • Introduktion til at filme i praksis
 • Øvelse i at lave interaktionsanalyse
 • Øvelse i at anvende Marte Meo principperne som et analytisk redskab i observation og analyse af samspil og kontakt

 

Hjemmearbejde til 2. gang:

 • Videooptage en sagsfilm, hvor der indgår både en struktureret og ustruktureret samspilssituation.
 • Videooptagelsen skal analyseres ud fra Marte Meo principperne. Hvad kan den voksne/professionelle og hvad skal den voksne/professionelle blive bedre til ud fra Marte Meo principperne
 • Medbringe redigerede forslag til mestringsklip, som skal bruges til tilbagemeldingen

 

2. gang:

 • Træning i teori og praksis med at udarbejde Marte Meo analyser
 • Træning i at bruge Trivselslinealen, som et redskab til at observere trivsel og mistrivsel hos børn, borgere, brugere, klienter, patienter mm
 • Træning i at udarbejde ressourcer- og udviklingsprofiler hos børn, brugere mm
 • Træning i at udarbejde prioriteret arbejdsliste, som er en slags handleplan for hele sagsforløbet
 • Undervisning i at give tilbagemeldinger i egen praksis
 • Træning i at udvælge analyseklip og mestringsklip

 

Hjemmearbejde til 3. gang:

 • Tilbagemelding i egen praksis
 • Videooptagelse af tilbagemeldingen og anvendte videoklip i tilbagemelding
 • Ny videooptagelse af sagsfilmen med fokus på Marte Meo effektanalyse
 • Evaluere og udvælge nye mestringsklip til en ny tilbagemelding

 

3. gang:

 • Øvelse i at lave analyser og evalueringer af tilbagemeldinger
 • Øvelse i at lave ressource- og udviklingsprofiler på forskellige målgrupper
 • Undervisning i praksis relevante udviklingspsykologiske teorier
 • Øvelse i Marte Meo effektanalyser
 • Øvelse i at observere, analysere og evaluere anvendelse af arbejdspunkt

 

De efterfølgende 6 gange tager undervisning og supervision fortrinsvis udgangspunkt i de studerendes medbragte videomateriale og individuelle behov for vejledning og undervisning i metodens teori og metodik, så metoden konsolideres til terapeutniveau.

 

Hjemmearbejde til de følgende gange:

 • Forberede og løbende udarbejde skriftlig casemateriale
 • Marte Meo analyser og evalueringer af  sags og forløbsfilm
 • Analyser og evalueringer af tilbagemeldingskompetencer

Ovenstående vil føre frem til, at de studerende kan honorere de krav, der stilles til at blive international certificeret som Marte meo terapeut. Det drejer sig om følgende krav:

 

 • Skriftligt dokumentere 4 sagsforløb samt ved certificeringen vise 1 sagsforløb  gennem praktisk anvendelse af metodens teori og praksis
 • Håndtere teknikken; det vil sige filme, redigere og tilbagemelde med afsæt i relevante videoklip
 • Relatere Marte Meo metoden til relevante dele af udviklings- og relationspsykologien
 • Lave interaktionsanalyse
 • Identificere og relatere Marte meo principperne i almindelige samspilssituationer
 • Udarbejde en skriftlig Marte Meo analyse af samspillet.
 • Relatere Marte meo principperne til den udviklingsstøtte, barnet/brugeren har behov for og udarbejde ressource- og udviklingsprofiler
 • Udarbejde og begrunde en prioriteret arbejdsliste
 • Marte Meo effektanalyser
 • Være rollemodel for udviklingsstøttende samspil i tilbagemeldingen
 • Analysere og evaluere egne tilbagemeldinger ud fra metodens kriterier.

Litteratur til Marte Meo Terapeut uddannelsen:

”Marte Meo metodens teori og praksis” af Jytte Birk Sørensen, Forlaget Academic

”Støt mestring-bryd mønstre” af Jytte Birk Sørensen, Forlaget Dafolo.

 

Marte meo terapeut kvalifikationer:

 • Observere, analysere og evaluere på samspilssituationer generelt.
 • Observere og analysere barnets/brugerens udviklingsniveau samt behov for udviklingsstøtte.
 • Nuanceret kendskab til elementerne i et udviklingsstøttende og anerkendende samspil med fokus på, hvordan den professionelle støtter mestring og udvikling hos barnet/bruger.
 • Udarbejde detaljerede handleplaner i forhold til børn/brugere med særlige behov med henblik på at støtte udvikling, trivsel, livskvalitet og mestring.
 • Arbejde målrettet og systematisk i forhold til det enkelte barns/brugers særlige udviklingsbehov, og kontinuerlig evaluere indsatsen.
 • Analyse og evaluering af den konkrete pædagogiske praksis i forhold til Dagtilbudsloven, Serviceloven og Folkeskolelovens bestemmelser.
 • Anvende video som iagttagelsesmetode og de tekniske færdigheder, der knytter sig til anvendelsen af videoudstyr.
 • Anvende udvalgte videoklip i tilbagemeldinger til kollegaer, forældre og andre samarbejdspartnere
 • Kompetencer til at bryde mønstre med henblik på både at kunne forebygge og behandle udviklings og trivselsproblematikker hos såvel børn/brugere som medarbejdere.
 • Detaljeret viden om nyere udviklingspsykologiske teorier, der bla dokumenterer, at samspilsrummet er det primære og mest vitale udviklingsrum.
 • Arbejde mestrings- og ressourceorienteret i forhold til børn/brugere, kollegaer, forældre og øvrige samarbejdspartnere.

 

Underviser:

Lektor i psykologi, Marte meo supervisor og forfatter Jytte Birk Sørensen. Begge har en årelang og alsidig erfaring med Marte meo metoden. Se mere

Brush-up dage (Brush-up)

Brush-Up vil strække sig over 5 dage fordelt på 2 moduler med 1-2 måneders interval. I den mellemliggende periode vil der være mulighed for at filme i egen praksis og medtage det med henblik på uddybende Marte meo supervision.

Indhold 1. modul = 3 dage fra kl. 9-16:

 • Præsentation og erfaringsopsamling
 • Præsentation og uddybning af teorierne bag Marte meo metoden med fokus på både normal og specialområdet
 • Marte meo som en mønsterbrydningsmetode
 • Marte meo som en mestringsmetode
 • Marte meo metodens metodik i både det forebyggende og behandlende arbejde.
 • Supervision af egen praksis.

 

Indhold 2. modul = 2 dage fra kl. 9-16:

 • Supervision af egen praksis
 • Marte meo metodens styrker og begrænsninger

Brush – up dage for uddannede Marte meo terapeuter ( Brush-up )

Dansk Marte Meo Center kan tilbyde brush-up dage for uddannede Marte meo terapeuter. Vi er i særlig grad engagerede i teori og metodeudvikling i Marte meo regi og har årelang praksiserfaring med uddannelse, supervision og temadage om metoden. Vi har arbejdet med et bredt spektrum af mennesker, faggrupper og pædagogiske miljøer. Vi har anvendt metoden indenfor følgende områder

 

 • Forebyggende udviklingsprofiler af børn i det forebyggende arbejde (dagpleje, sundhedspleje, børnehave, skole og fritidsordninger)
 • Børn med tilknytningsforstyrrelser og alvorlige socioemotionelle vanskeligheder
 • Børn og voksne med diagnosen AHD, DAMP, autisme.
 • Opdragelsesproblematikker i familien
 • Familiebehandling både dag og døgn
 • Livskvalitetsanalyser og ressourceprofiler af mennesker med forskellige former for fysiske og/eller psykiske handicap
 • Livskvalitetsanalyser og ressourceprofiler af mennesker med demens eller sen hjerneskader
 • Børn og unge med alvorlige socioemotionelle vanskeligheder
 • Tilknytningsanalyser af forældre – barn samspil
 • Samarbejdsanalyser af ledelse og gruppeprocesser
 • Børn med indlærings- og koncentrationsvanskeligheder i skoleregi
 • Børn med sprog- og talevanskeligheder i børnehave og skole
 • Skoleparathedsanalyse og ressourceprofil
 • Analyser af barnets kompetencer for leg, læring og samarbejde.

 

Underviser:

Lektor i psykologi, Marte meo supervisor og forfatter Jytte Birk Sørensen. Begge har en årelang og alsidig erfaring med Marte meo metoden. Se mere

Marte meo vejleder uddannelse i Folkeskoleregi (Marte Meo i folkeskole regi)

Marte meo betyder ved egen kraft og refererer til at støtte det enkeltes barns egne udviklingskræfter og ressourcer. Marte meo metoden er inspireret af mestringsteorierne, som især har fokuseret på, hvilke mekanismer som kan forklare, hvordan det lykkes for nogle børn at bryde den psykosociale arv. Det drejer sig typisk om børn som har været udsat for svære risici og spås en dyster fremtid, og som alligevel trods alle odds har formået at mestre tilværelsens udfordringer på en sundhedsfremmende måde.

Vi ved, at evnen til mestring kan være både medfødt og en tilegnet egenskab, og at mestring er en proces, som forløber over tid. Vi ved også, at det er igennem kontakten og samspillet, vi som professionelle kan fremme mestringsprocesserne i barnet, og de altid kan bringes i spil. Det handler om måden, vi møder barnet på. Marte meo metodens fokus er at støtte mestringsprocesserne hos den enkelte med henblik på at optimere lysten til at lære.

Metodens omdrejningspunkt er kontakten og samspillet mellem mennesker begrundet i nyere udviklingspsykologiske teorier, som anser samspilsrummet som værende det mest vitale udviklings- og læringsrum. Mennesket rummer et utal af ressourcer og evner, og hvorvidt disse udfoldes til kompetencer afhænger af samspilskvaliteten med betydningsfulde andre.

Marte meo metoden er i skoleregi særdeles velegnet til at analysere det specifikke barns læringsstil og udviklingsniveau i forhold til læringsprocesser, herunder både børn i almindelighed og børn med intellektuelle vanskeligheder. Såfremt vi i undervisningen matcher barnets niveau for mestring og læring vil det aktivere og stimulere barnets iboende lyst til læring, udvikling og mestring.

Endvidere er metoden meget velegnet til AKT børn, hvor netop deres adfærd, kontakt og trivsel påvirker lærings- og mestringsprocesserne på en uhensigtsmæssige måde, både for dem selv og andre.

Adfærd- kontakt- og trivselsproblemer kan vi i dag med sikkerhed sige er funderet i barnets generelle samspilserfaringer med betydningsfulde andre, og vi ved også hvordan disse udviklingsvanskeligheder kan afhjælpes så barnets lyst til udvikling, læring og mestring reetableres og vitaliseres.

Marte meo kan desuden anvendes til kollegial supervision på klasseundervisningen generelt, hvor centrale elementer af samspillet analyseres med henblik på at skabe et optimalt læringsmiljø for både elever og lærere. Også her tager metoden afsæt i, hvad læreren mestrer.

Marte meo som en kollegial supervisionsmetode kan også anvendes på en eller flere elever i en klasse, hvor der ønskes vejledning vedrørende særlige problematikker formuleret af en kollega.

Endelig giver Marte meo metoden særdeles velegnede redskaber til et udviklingsstøttende og læringsfremmende forældresamarbejde.

 

Indhold

 • Færdigheder i at observere, analysere og evaluere på samspilssituationer generelt
 • Færdigheder i at observere og analysere elevens udviklingsniveau og læringsstil samt behov for læringsstøtte
 • Et nuanceret kendskab til elementerne i udviklingsstøttende og anerkendende samspil med fokus på, hvordan den professionelle støtter mestring og læring
 • Færdigheder i at udarbejde detaljerede læreplaner i forhold til det enkelte barns særlige udviklings- og læringsbehov og kontinuerlig evaluere indsatsen
 • Færdigheder i at analysere og evaluere den konkrete pædagogiske praksis i forhold til Folkeskolens og Servicelovens bestemmelser
 • Færdigheder i at kunne anvende video som en iagttagelsesmetode, og de tekniske færdigheder, der knytter sig til anvendelsen af videoudstyr.
 • Kompetencer til at bryde mønstre og støtte mestringsprocesser med henblik på at kunne forebygge og behandle lærings- og trivselsproblematikker hos såvel elever som kollegaer
 • Kompetencer i at give kollegial supervision ud fra Marte meo metoden
 • Kompetencer i at anvende Marte meo metoden i forældresamarbejdet
 • Detaljeret viden om nyere udviklingspsykologiske teorier og anvende den i den konkrete praksis
 • Færdigheder i at arbejde mestrings- og ressourceorienteret i forhold til elever, kollegaer, forældre og øvrige samarbejdspartnere.

 

Form

20 dages undervisning og supervision af egen praksis fordelt over ca 18 måneder og altid med 2 sammenhængende dage. Afsluttes med en certifikering, hvor deltagerne kan lade sig certifikere til Marte meo vejleder, såfremt de formelle krav for certifikering er opnået.

Krav med henblik på at blive Marte meo vejleder

 • Dokumentere 5 forskellige sagsforløb, hvoraf mindst tre skal være afsluttet
 • Færdigheder i at kunne håndtere teknikken
 • Koble Marte meo principperne på udviklings- og læringsprocesser
 • Kompetencer i at lave interaktionsanalyse
 • Anvende Marte meo principperne på samspilssituationer og se det udvklingsstøttende i almindelige samspilsøjeblikke
 • Filme elever/kollegaer/forældre og lave en Marte meo analyse af kompetencer og behov for udviklingsstøtte
 • Udarbejde en prioriteret arbejdsliste for sagsforløbet
 • Træne i at kæde den rette Marte meo information sammen med den enkeltes udviklingsniveau
 • Lære at udvælge de rette muligheds- og mestringsklip
 • Færdigheder i at give tilbagemelding (supervision) til kollegaer, forældre mm.
 • Lære at analysere og evaluere på de efterfølgende sagsfilm.

Underviser:

Lektor i psykologi, Marte meo supervisor og forfatter Jytte Birk Sørensen. Begge har en årelang og alsidig erfaring med Marte meo metoden. Se mere

Supervision uddannelse (Supervision)

Marte Meo metoden er meget velegnet til at supervisere personalesamarbejde i en institution. Der lægges altid vægt på at kvalificere det fremtidige samarbejde.

Form

Består af 5-6 dage fordelt over 6-7 måneder, hvor hele personalegruppen deltager.

Indhold

Består dels af undervisning i interaktions og relationspsykologi samt supervision af institutionens praksis baseret på analyser af videooptag af almindelige dagligdagssituationer. Typiske områder for supervision:

 • Udarbejdelse af handlingsplaner
 • Supervision af egen praksis
 • Supervision af samarbejde
 • Supervision af forældresamarbejde
 • Supervision af undervisning
 • Supervision af omsorgskvaliteten i forhold f.eks. demente eller udviklingshæmmede
 • Supervision af særlig vanskelige/voldelige/selvdestruktive klienter
 • Supervisionen vil altid tage udgangspunkt i en grundig analyse af videooptagelser fra egen praksis.

UNDERVISER:

Lektor i psykologi og Marte meo supervisor Allan Stevn Bach

Lektor i psykologi, Marte meo supervisor og forfatter Jytte Birk Sørensen. Begge har en årelang og alsidig erfaring med Marte meo metoden. Se mere